ලස්සන ඡයාරුප ගන්න කන්න ඔනි කට්ට


1

ඔබ බොහෝ විට සමාජ ජලා වල පලවන ලස්සන ඡයාරුප දැක ඇතුවට සැකයක් නැත නමුත් එම ඡයාර්‍යප කොපමණ සුන්දර වුවත් එම සුන්දර ගැනීම ලෙසි පහසු කටයුත්තක් නොවේ.මේ ඒ බව පෙන්වන ඡයාරුප කීපයක්

Let it burn!

Your date waiting for you be like:

Lost in Tokyo.

Alice is stuck in Wonderland for too long.


Like it? Share with your friends!

1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk