වසර 10 තුල ලොකයේ වෙනස් වූ ප්‍රසිද්ධ පුද්‍ගලයන් (PHOTOS)


-6

වසර 10 තුල ලොකයේ බොහෝ දේ වෙනස් වී තිබෙනවා මේ වසර 10 තුල ලොකයේ සිටිනා ප්‍රසිද්ධ චරිත වෙනස් වූ ආකරය දැක්වෙන ඡයාරුප පෙලක්.

Kylie Jenner

© Jesse Grant/WireImage/Getty Images © kyliejenner / instagram

Bella Hadid

© Ethan Miller/Getty Images Entertainment/etty Images © bellahadid / instagram

Lady Gaga

© LORENVU/SIPA/EAST NEWS © ladygaga / instagram

Liam Payne

© PHOTOSHOT/REPORTER © liampayne / instagram

Zendaya

© shutterstock.com © zendaya / instagram


Like it? Share with your friends!

-6

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk