එක්සත් ජනපද සෞඛ්‍ය නියාමකයා එෆ්ඩීඒ, වැඩිහිටි හා අවදානම් සහිත ඇමරිකානුවන් සඳහා ෆයිසර්-බයෝඑන්ටෙක් බූස්ටර් COVID-19 එන්නත ලබා දීම අනුමත කල බව ප්‍රකාශවේ


0

එක්සත් ජනපදයේ ආහාර හා ඖශධ පරිපාලනය (එෆ්ඩීඒ) බදාදා ෆයිසර්-බයෝඑන්ටෙක් කෝවිඩ් -19 එන්නත සඳහා වූ හදිසි අවස්ථා භාවිතය පිළිබඳ අවසරය සංශෝධනය කර වයස අවුරුදු 65 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් සහ වෙනත් අවදානමට ලක්විය හැකි ඇමරිකානුවන් සඳහා තනි බූස්ටර මාත්‍රාවක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ඔවුන්ගේ පළමු මාත්‍රා දෙක සම්පූර්ණ කිරීමෙන් මාස හයකට පසු. එෆ්ඩීඒගේ තීරණයට අනුව, දැන් බූස්ටර් ෂොට් ලබා ගැනීමට අවසර දී ඇත. වයස අවුරුදු 65 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින්, වයස අවුරුදු 18 සිට 64 දක්වා වයස් ගත වූ සහ දැඩි COVID-19 අවදානමට ලක්ව ඇති පුද්ගලයින්; සහ SARS-CoV-2 වලට නිතරම ආයතනික හෝ ලක්විය හැකි පුද්ගලයන්ට මෙම බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබාගත හැක.

රෝග පාලනය හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථාන (සීඩීසී) වලට අනුව දළ වශයෙන් ඇමරිකානුවන් මිලියන 22 ක් ෆයිසර්-බයෝඑන්ටෙක් එන්නත ලබා ගත් දෙවන මාත්‍රාවෙන් මාස 6 ක් වත් ගත වී ඇත. ඔවුන්ගෙන් අඩක් පමණ 65 සහ ඊට වැඩි අයයි. මෝඩර්නා සහ ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත් ලබා ගත් මිලියන ගණනක් ඇමරිකානුවන් ඔවුන්ටත් බූස්ටර් එන්නතක් බලා පොරොත්තු විය හැකිදැයි දැන ගැනීමට බලා සිටිති.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk