නිවර්තන සුළි සුළං 5 ක් එකවර අත්ලාන්තික් සාගරයේ ඇතිවු බව ප්‍රකාශාවේ


0

අත්ලාන්තික් සාගරයේ මේ විට ක්‍රියාකාරී නිවර්තන සුළි සුළං පහක් පවතිනවා මෙලෙස වේලාවක කුනාටු පහක් ඇත්තේ ඉතිහාසයේ දෙවන වරටත් පමණි.සක්‍රීය නිවර්තන සුළි සුළං පහක් ඇති එකම අවස්ථාව – සුළි කුණාටුව, නිවර්තන කුණාටුව සහ / හෝ නිවර්තන අවපාතය – 1971 දී අත්ලාන්තික් සාගරයේ විය.

පෝලෙට් සුළි කුණාටුව, සාලි සුළි කුණාටුව, නිවර්තන කුණාටු ටෙඩි, නිවර්තන කුණාටු විකී සහ නිවර්තන අවපාත රෙනේ යන පද්ධති පහ වේ.
පෝලෙට් කුනාටුව විවෘත අත්ලාන්තික් සාගරයට පිවිසෙන විට එය තවදුරටත් ශක්තිමත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.සුළි කුණාටුව බදාදා අවම වශයෙන් පැයට සැතපුම් 111 ක වේගයකින් සුළි කුණාටු තත්වයට පත්විය හැකි බව පැවසෙනවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk