බොලිවුඩ් නිලියන් පැරදූ ඉන්ස්‍ටර්ග්‍රැම් තරු (පස් වන කොටස)


1

සුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් අලෙවිකරණය ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඉන්දියාවේ මෙය සිග්‍රයෙන් ඉහල ගිය බව පෙනියයි. ඉන්ස්ටග්‍රෑම් බලපෑම් යටතේ මීට පෙර බොලිවුඩ් නලු නිලියන්ට තුබූ ජනප්‍රියත්වය මේ වන විට එම ක්ශේත්‍රයේ නොසිටින තරුණියන්ටද ලැබී ඇත.

ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් නිසා බොහෝ නව ශිල්පින් ප්‍රමානයක් බොලිවුඩ් වෙත එකතුවී ඇත .මේ ඉන්දියාවේ ජනප්‍රියම ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් ගිනුම් කිහිපය.

සමහර තරුනියන් ඉස්න්ස්ට්‍රග්‍රැම් තුලින් බොලිව්ඩ් නිලියන් වීමටටද අවස්ථව උදාගරගෙන ඇත.

radhikasethh

caughtinacuff

thatbohogirl

mipalkarofficial

View this post on Instagram

🐒

A post shared by Mithila Palkar (@mipalkarofficial) on

sanyamalhotra_

View this post on Instagram

🌝✨

A post shared by Sanya Malhotra💥 (@sanyamalhotra_) on

raashiii__


Like it? Share with your friends!

1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk